Privaatsuspoliitika

OÜ KH Energy

KH Energy
PRIVAATSUSE POLIITIKA
nr.- 220207
Jõustub alates: 05.06.2023.
MÕISTED


1. Isikuandmete töötlemise vastutav töötleja

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on KH Energy OÜ, registrikood 16746799, asukoht Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Väikemõisa-3, 76107, tel +371 26348803, e-post [email protected] (edaspidi - KH Energy).

2. Privaatsuspoliitika eesmärk

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule - KH Energy kliendile, äripartnerile, töötajale, töökoha kandidaadile - teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse, kaitse, kestuse ja andmesubjekti õiguste kohta andmete saamise ajal ning isikuandmete töötlemise ajal.

3. Kohaldatav õigus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi "määrus"); isikuandmete kaitse seadus.

4. Isikuandmed, mida KH Energy töötleb

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigi isikuandmete suhtes, mida te KH Energy-le esitate või mida KH Energy saab seoses teie ja KH Energy vahelise suhtlusega. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, olenemata sellest, kas tegemist on KH Energy kliendi, töötaja, tööotsija, äripartneri või tema töötajaga. KH Energy töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid: isikuandmed, üldandmed ja kontaktandmed - nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, asutus, ettevõtte nimi, ametikoht, CCTV andmed (pilt), ostulepingu, tarnelepingu, riigihankelepingu jne. alusel sõlmitud ja/või teostatud koostöö raames esitatud andmed.KH Energy kaitseb teie poolt KH Energy-le esitatud teavet, sealhulgas teavet, mille KH Energy on teie kohta saanud teistelt osapooltelt. Käesolevas privaatsuspoliitikas tähendab "isikuandmed" igasugust teavet teie kohta, mis võimaldab teid otseselt või kaudselt tuvastada (eelkõige teie nime, isikukoodi, sünniaja, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi alusel), ning igasugust muud teavet teie kohta, mis on tuletatud sellisest teabest teie kohta. Näiteks kui te saadate oma CV KH Energy-le, et kandideerida tööle, kasutab KH Energy teie esitatud teavet ainult selleks, milleks see on mõeldud, st selleks, et hinnata, kas teie kandidatuur vastab antud vabale töökohale. Andes KH Energy-le oma isikuandmed, nõustute, et KH Energy töötleb teie isikuandmeid kooskõlas määruse, käesoleva privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigis kehtivate ja siduvate seaduste ja määrustega.

5. Isikuandmete töötlemine KH Energy

- Eesmärk -
Kauglepingu sõlmimine ja täitmine; Õiguslik alus - lepingu sõlmimine ja täitmine; ladustamisperiood - kuni toote garantii lõpuni.
- Eesmärk - raamatupidamisdokumentide säilitamine teie maksete kohta;
Õiguslik alus - õiguslik kohustus; säilitamisperiood: *Me säilitame teie andmeid sisaldavaid tõendavaid dokumente paberkandjal 5 aastat ja 7 kuud; *Me säilitame teie andmeid, mis tulenevad tõendavatest dokumentidest elektroonilises raamatupidamissüsteemis, 10 aastat.
- Eesmärk - Taganemisõiguse tagamine; Õiguslik alus - õiguslik kohustus; Säilitamisperiood - kuni taganemisõiguse tagamise menetluse lõpuleviimiseni.
- Eesmärk - Teie isikusamasuse ja volituste kontrollimine, kui te tegutsete käsundiandja nimel, ning teie esindusõiguse tõendamine tehingu täitmisel; Õiguslik alus - lepingu täitmine; Säilitamisperiood: *Paberdatud tõendavad dokumendid koos teie andmetega säilitatakse 5 aastat ja 7 kuud; *Elektroonilises raamatupidamissüsteemis säilitatakse teie tõendavatest dokumentidest tulenevaid andmeid 10 aastat; *Volitusi (originaal/koopia) säilitatakse 10 aastat.
- Eesmärk - KH Energy Täiendava teenuse osutamine (nt kaupade tarnimine); Õiguslik alus - lepingu sõlmimine ja täitmine; Säilitamisperiood - 2 kuud pärast vastava pakkumise koostamise kuupäeva või 3 kuud, kui pakkumise maksetähtaega pikendatakse teie taotlusel.
- Eesmärk - Suhtlemine KH Energy koostööpartneritega; Õiguslik alus - lepingu sõlmimine ja täitmine; Säilitamisperiood - kuni lepingu täitmiseni.
- Eesmärk - Tõendite esitamine KH Energy äripartneritega sõlmitud lepingutest tulenevate võimalike vaidluste korral; Õiguslik alus - õigustatud huvi (KH Energy õigustatud huvide kaitsmine KH Energy äripartneritega tekkinud võimaliku vaidluse korral); säilitamisperiood - 10 aastat pärast lepingu täitmist.
- Eesmärk - Teie päringute ja taotluste käsitlemine (et SOLAR MASTER saaks käsitleda teie vahetus- ja/või tagasimaksetaotlust; Õiguslik alus - tarbijaõiguste kaitse seadusest tulenev juriidiline kohustus)

Säilitamisperiood: 10 aastat alates nõude/päringu/taotluse/taotluse/esitamise kuupäevast.
- Eesmärk - Kandidaadi kandidatuuri hindamine; Õiguslik alus - nõusolek; säilitamisperiood - kuni teie või teise kandidaadiga töölepingu sõlmimiseni või kuni teie nõusoleku tühistamiseni.
- Eesmärk - KH Energy õigus omandi kaitsele ja tõendite hankimisele" Õiguslik alus - õigustatud huvi (KH Energy õigustatud huvi teostamine - õigus omandi kaitsele ja tõendite hankimisele); Säilitamisperiood: *90 päeva vastavalt ettevõtte inventeerimismenetlusele; * juhul, kui tuvastatakse KH Energy omandiõiguse rikkumine ja videosalvestus on vajalik tõendite hankimiseks, säilitatakse videosalvestust õigusrikkumise uurimise ajaks.
- Eesmärk - Klienditeeninduse kvaliteedi tagamine (telefonivestluste salvestamine); Õiguslik alus - õigustatud huvi (klienditeeninduse kvaliteedi tagamine); säilitamise kestus - 30 päeva.
- Eesmärk - Turundustegevuse läbiviimine; õiguslik alus - nõusolek; säilitamisperiood - kuni turunduskampaania lõpuni või nõusoleku tühistamiseni. Vajaduse korral võib KH Energy säilitada teie isikuandmeid ka pärast seda, kui te ei ole enam KH Energy klient, äripartner, kontaktisik jne. See võib olla vajalik, kui seda nõuavad Läti Vabariigis kehtivad ja siduvad seadused ja määrused ning selleks, et kaitsta KH Energy õiguslikke huve teie ja KH Energy vahelise vaidluse korral. KH Energy ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on mõistlikult vajalik, arvestades andmete kogumise eesmärki. Me ei saa teie tellimust vastu võtta, teie toodet müüa, teie raha tagasi maksta ega teie taotlust KH Energy-sse tööle asumiseks kaaluda, kui te keeldute meile oma isikuandmeid edastamast.

6. Muud töötlemise eesmärgid

KH Energy töötleb isikuandmeid erijuhtudel, mida ei ole eespool nimetatud, teavitades andmesubjekti andmete kogumise ajal töötlemise eesmärgist. Näiteks võib KH Energy aeg-ajalt korraldada küsitlusi, kliendipäevi ja muid sarnaseid üritusi, mille käigus võidakse töödelda isikuandmeid. Isikuandmete töötlemine võib toimuda ka erandlikel asjaoludel, et kaitsta teie kui andmesubjekti või kolmanda isiku elulisi huve.

7. KH Energy isikuandmete edastamine

KH Energy ei avalda kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ega ostu ja lepingu täitmise käigus saadud teavet, välja arvatud:
1) kui asjaomane kolmas isik on kohustatud edastama andmeid lepingu raames lepingu täitmiseks vajaliku või seadusega delegeeritud ülesande täitmiseks (nt pangale arveldamise eesmärgil, osana garantiiteenusest või kaupade tarnimiseks, kasutades kolmanda isiku transporditeenuseid);
2) kliendi selgesõnalise ja ühemõttelise nõusoleku korral;
3) videovalve KH Energy laos (turvateenuse pakkuja jaoks);
4) välisnormatiivides sätestatud isikutele nende põhjendatud taotluse korral välisnormatiivides sätestatud viisil ja ulatuses;
5) välistes õigusaktides sätestatud juhtudel KH Energy õigustatud huvide kaitseks, nt kohtumenetluseks KH Energy õigustatud huve rikkunud isiku vastu kohtus või muudes ametiasutustes. Juhul kui KH Energy võib teie kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu kahju kannatada, on KH Energy-l õigus pöörduda kohtute, riikliku politsei, kindlustusandjate poole, edastada andmeid teie täitmata kohustuste kohta inkassoteenuse pakkujatele, samuti õigusteenuse pakkujatele.

8. Küpsiste poliitika

Kasutame küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate (jälgimispikslid, veebimajakad jne) ning nendega seotud nõusolekute haldamiseks nõusolekute andmise vahendit "Real Cookie Banner". Üksikasjalik teave selle kohta, kuidas Real Cookie Banner töötab, on leitav aadressil https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus selles kontekstis on art. 6 (1) lit. c GDPR ja art. 6 (1) lit. f GDPR. Meie õigustatud huvide hulka kuuluvad kasutatavate küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate haldamine ja sellega seotud nõusolekud.

Isikuandmete esitamine ei ole lepinguliselt nõutav ega vajalik lepingu sõlmimiseks. Teil ei ole kohustust isikuandmeid esitada. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa me teie nõusolekut hallata.

9. Andmete turvalisus

KH Energy järgib ja on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete maksimaalne kaitse loata avalikustamise või juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku kadumise, hävitamise või muutmise ning muu ebaseadusliku töötlemise eest.

10. Nõusolek ja andmesubjekti õigused

Kliendil kui andmesubjektil on järgmised õigused:
1) võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust;
2) pääseda ligi oma isikuandmetele (saada KH Energy valduses olevad isikuandmed, teada saada töötlemise eesmärk ja alus);
3) nõuda, et KH Energy parandaks või kustutaks teie isikuandmed;
4) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
5) esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
6) nõuda, et KH Energy annaks teile teavet selle kohta, millist teavet KH Energy teie kohta täpselt töötleb. Samuti on teil õigus saada tasuta koopiaid teie isikuandmeid sisaldavatest dokumentidest. KH Energy ei pruugi teie taotlust täita, kui see seab ohtu teiste isikute õigused või kui teie taotlus on põhjendamatu, korduv või nõuab KH Energy-lt ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi ja ressursse. KH Energy suhtes kohaldatakse igal juhul Eesti Vabariigis kehtivaid ja siduvaid seadusi, mis võivad keelata KH Energy-l teie isikuandmeid puudutava teabe kustutamise. Te olete kohustatud esitama KH Energy-le teavet juhul, kui teie poolt KH Energy-le varem esitatud isikuandmed (nt teie nimi) on muutunud või kui te olete tuvastanud, et teie KH Energy poolt töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed või aegunud. Me teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie valduses olevaid isikuandmeid. Kui teil on siiski küsimusi/kommentaare/päringuid/avaldusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui te arvate, et KH Energy on rikkunud teie õigusi, on teil õigus esitada asjaomane taotlus/avaldused KH Energy kontorisse või saata turvalise elektroonilise allkirjaga allkirjastatud avaldus KH Energy e-posti aadressile või paberkandjal avaldus KH Energy registrijärgsesse kontorisse posti teel.

11. Muudatused privaatsuspoliitikas

KH Energy võib käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ja ajakohastada. KH Energy märgib oma veebisaidil kuupäeva, mil privaatsuspoliitikat viimati ajakohastati. Käesoleva privaatsuspoliitika varasemad versioonid on võimalik saada, kui võtate ühendust KH Energy-ga esitatud kontaktandmetel.
Päikesepaneelid

Kontakt

  • Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Väikemõisa-3, 76107
  • Registreerimisnumber 16746799
© 2024 KH Energy - Kõik õigused kaitstud
Arendatud quo build

Otsi toodet

GDPR küpsiste nõusolek koos tõelise küpsiste bänneriga