Klientu pieredze Pašpatēriņa kalkulators Blogs Produktu prezentācijas
Produktu prezentācijas

Privātuma Politika

OÜ KH Energy

KH Energy
PRIVĀTUMA POLITIKA
Nr.- 220207
Spēkā ar: 05.06.2023.
DEFINĪCIJAS


1. Personas datu apstrādes pārzinis

Šajā Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir KH Energy OÜ, reģistrācijas Nr.16746799, juridiskā adrese Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Väikemõisa-3, 76107, tel. +371 26348803, e-pasts [email protected] (turpmāk – KH Energy).

2. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – KH Energy klientam, sadarbības partnerim darbiniekam, darba vietas kandidātam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot personas datus.

3. Piemērojamie tiesību akti

Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula); Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. KH Energy apstrādātie fiziskās personas dati

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat KH Energy vai kurus KH Energy iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar KH Energy. Personas dati ir jebkura informācija par indentificētu vai identificējamu fizisko personu - KH Energy klientu, darbinieku, darba vietas kandidātu, sadarbības partneri vai to darbinieku. KH Energy apstrādā šādu kategoriju personas datus: personas identifikācijas dati, vispārīgā informācija un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iestāde, uzņēmuma firma, amats, videonovērošanas dati (attēls), dati, kas iesniegti sadarbības dibināšanas un/vai realizācijas ietvaros, kas pamatojas uz pirkuma līgumu, piegādes līgumu, publisko iepirkumu līgumu u.c. līgumiem, IP adreses informācija, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, maksāšanas dati u.c. KH Energy aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat KH Energy, tajā skaitā KH Energy apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru KH Energy par Jums ir ieguvis no citām personām. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas. Piemēram, ja Jūs KH Energy nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad KH Energy Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam. Sniedzot KH Energy savus personas datus, Jūs apzināties, ka KH Energy apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar Regulu, šo Privātuma politiku un Igaunijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

5. Personas datu apstrāde KH Energy

- Mērķis –
distances līguma noslēgšana un izpilde; Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde; Glabāšanas termiņš – līdz preces garantijas beigām.
- Mērķis – grāmatvedības attaisnojuma dokumentu saglabāšana par Jūsu veiktajiem maksājumiem;
Tiesiskais pamats – likumisks pienākums; Glabāšanas termiņš: *Papīra formā attaisnojuma dokumentus, kas satur Jūsu datus, glabāsim 5 gadus un 7 mēnešus; *Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, glabāsim 10 gadus.
- Mērķis – atteikuma tiesību procedūras nodrošināšana; Tiesiskais pamats – likumisks pienākums; Glabāšanas termiņš – līdz atteikuma tiesību procedūras īstenošanas pabeigšanai.
- Mērķis – Jūsu identitātes un pilnvaru pārbaudīšana gadījumos, kad veicat darbības pilnvaras devēja vārdā un pierādījumu nodrošināšana par Jūsu pārstāvības tiesībām darījuma izpildē; Tiesiskais pamats – līguma izpilde; Glabāšanas termiņš: *papīra formā attaisnojuma dokumenti ar Jūsu datiem tiek glabāti 5 gadus un 7 mēnešus; *Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no attaisnojuma dokumentiem, glabāsim 10 gadus; *Pilnvara (oriģināls/kopija) tiek glabāta 10 gadus.
- Mērķis – KH Energy papildus pakalpojuma sniegšana (piemēram, preču piegāde); Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde; Glabāšanas termiņš – 2 mēneši pēc attiecīgā piedāvājuma izveidošanas datuma vai 3 mēneši, ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek pagarināts piedāvājuma apmaksas termiņš.
- Mērķis – komunikācija ar KH Energy sadarbības partneriem; Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde; Glabāšanas termiņš – līdz līguma izpildei.
- Mērķis – pierādījumu nodrošināšana potenciālu strīdu, kas var rasties no līgumiem, kas noslēgti ar KH Energy sadarbības partneriem, gadījumos; Tiesiskais pamats – leģitīma interese (KH Energy leģitīmo interešu aizsardzība potenciālā strīdā ar KH Energy sadarbības partneriem); Glabāšanas termiņš – 10 gadus pēc līguma izpildes.
- Mērķis – Jūsu pieprasījumu un iesniegumu izskatīšana (lai KH Energy varētu izskatīt Jūsu pieprasījumu par preces maiņu un/vai naudas atgriešanu; Tiesiskais pamats – likumisks pienākums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma

Glabāšanas termiņš – 10 gadus no pretenzijas/prasījuma/pieprasījuma/iesnieguma saņemšanas datuma.
- Mērķis – amata pretendenta kandidatūras izvērtēšana; Tiesiskais pamats – piekrišana; Glabāšanas termiņš – līdz darba līguma noslēgšana ar Jums vai citu amata pretendentu, vai līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.
- Mērķis – KH Energy tiesības uz īpašuma nodrošināšanu un pierādījumu iegūšanu” Tiesiskais pamats – leģitīma interese (KH Energy leģitīmo interešu – tiesību uz īpašuma aizsardzību un attiecīgu pierādījumu nodrošināšanu – īstenošana); Glabāšanas termiņš: *90 dienas atbilstoši uzņēmumā noteiktajai inventarizācijas veikšanas kārtībai; *gadījumā, ja tiek atklāts KH Energy īpašuma tiesību pārkāpums un videoieraksts ir nepieciešams pierādījumu nodrošināšanai, tad videoieraksts tiek glabāts visu nodarījuma izmeklēšanas laiku.
- Mērķis – klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana (telefonsarunu ierakstīšana); Tiesiskais pamats – leģitīma interese (nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitāti); Glabāšanas ilgums – 30 dienas.
- Mērķis – mārketinga aktivitāšu veikšana; Tiesiskais pamats – piekrišana; Glabāšanas termiņš – līdz mārketinga kampaņas beigām vai piekrišanas atsaukšanai. Nepieciešamības gadījumā KH Energy var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs esat pārtraucis būt par KH Energy klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt. Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Igaunijas Republikā spēkā esošie un saistošie normatīvie akti un, lai nodrošinātu KH Energy tiesiskās intereses gadījumā, ja starp Jums un KH Energy būs radušās domstarpības. KH Energy neglabās Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti. Mēs nevaram pieņemt Jūsu pasūtījumu, pārdot preci, atgriezt naudas līdzekļus vai izskatīt Jūsu kandidatūru amatam KH Energy, ja atsakāties sniegt mums savus personas datus.

6. Citi apstrādes mērķi

KH Energy apstrādā personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot datu subjektu datu iegūšanas laikā. Piemēram, laiku pa laikam KH Energy var rīkot aptaujas, klientu dienas un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var tikt veikta personas datu apstrāde. Personas datu apstrāde var tikt veikta arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu Jūsu - datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

7. KH Energy personas datu nodošana

KH Energyneizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pirkuma un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
1) ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, garantijas servisa pakalpojuma ietvaros, vai preču piegādes nolūkos, izmantojot trešās personas transporta pakalpojumus);
2) saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
3) veicot videonovērošanu KH Energy noliktavā (apsardzes pakalpojuma sniedzējam);
4) ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
5) ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos KH Energy likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi KH Energy likumīgās intereses. Gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā KH Energy var ciest zaudējumus, KH Energy ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

8. Sīkfailu (cookie) politika

Lai pārvaldītu sīkfailus un līdzīgas izmantotās tehnoloģijas (izsekošanas pikseļus, tīmekļa bāksignālus u.c.) un saistītās piekrišanas, mēs izmantojam piekrišanas rīku "Real Cookie Banner". Detalizētu informāciju par to, kā darbojas “Real Cookie Banner”, var atrast vietnē https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šajā kontekstā ir Art. 6 (1) lit. c GDPR un Art. 6 (1) lit. f GDPR. Mūsu likumīgās intereses ir izmantoto sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju pārvaldība un ar tiem saistītās piekrišanas.

Personas datu sniegšana nav nedz līgumā noteikta, nedz nepieciešama līguma noslēgšanai. Jums nav pienākuma sniegt personas datus. Ja nesniegsiet personas datus, mēs nevarēsim pārvaldīt jūsu piekrišanu.

9. Datu drošība

KH Energy ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu personas izpaušanu vai piekļuvi tai, nejaušu vai pretlikumīgu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

10. Piekrišana un datu subjekta tiesības

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības:
1) jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
2) piekļūt saviem personas datiem (saņemt KH Energy rīcībā esošos personas datus, noskaidrot datu apstrādes mērķi un pamatu);
3) pieprasīt, lai KH Energy labotu vai dzēstu Jūsu personas datus;
4) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu;
5) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
6) Pieprasīt, lai KH Energy Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju KH Energy par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas. KH Energy var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no KH Energy nesamērīgi lielas pūles un resursus. KH Energy jebkurā gadījumā ir pakļauts Igaunijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt KH Energy dzēst informāciju par Jūsu personas datiem. Jums ir pienākums sniegt informāciju KH Energy gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko esat KH Energy jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko KH Energy apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši. Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr, ja Jums ir jautājumi/komentāri/pieprasījumi/iesniegumi par Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs uzskatāt, ka KH Energy ir aizskārusi Jūsu tiesības, Jums ir tiesības attiecīgu pieprasījumu/iesniegumu iesniegt KH Energy birojā vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz KH Energy e-pastu, vai papīra formā noformētu iesniegmu nosūtīt pa pastu uz KH Energy juridisko adresi.

11. Izmaiņas privātuma politikā

KH Energy jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. KH Energy savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir aktualizēta. Privātuma politikas vēsturiskās redakcijas iespējams iegūt, rakstot uz KH Energy norādīto kontaktinformāciju.

Meklēt preci

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner