Pirkimo sutartis

Apibrėžtys

Pavyzdys
Ribotos atsakomybės bendrovė "Info Baltic"

NUOTOLINIO PIRKIMO SĄLYGOS / SUTARTIS KHENERGY.EU INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

Galioja nuo: 2022 07 01.

APIBRĖŽTYS

Sąlygos - Nuotolinio pirkimo sąlygos - sutartis, nustatanti nuotolinio (distancinio) pirkimo ir pardavimo khenergy.eu svetainėje tvarką ir kartu nustatanti Pardavėjo ir Pirkėjo pareigas ir teises, pirkimo ir apmokėjimo už Pardavėjo siūlomas Prekes ir (arba) paslaugas sąlygas, Prekių ir (arba) paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę bei reglamentuojanti kitus su Prekių ir (arba) paslaugų pirkimu ir pardavimu susijusius klausimus.

"KH Energy" internetinė parduotuvė - Pardavėjo interneto svetainėje (https://www.solarmaster.lv/shop/) - nuotoliniai sandoriai.

"KH Energy" sandėlis - Pardavėjo sandėlyje, adresu Ganību dambis 22 D, Ryga, LV - 1046, pigiausias standartinis pristatymo būdas.

Kabineto nuostatai - 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto potvarkis Nr. 255 "Nuotolinės sutarties taisyklės", kuris taikomas, jei Pirkėjas, kaip vartotojas, įsigyja Prekių iš KH Energy internetinės parduotuvės.

Sandoris - Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis dėl Prekių pirkimo ir Paslaugos teikimo (pristatymo paslaugos), sudaryta nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio ryšio priemones.

Pardavėjas - Ribotos atsakomybės bendrovė "Info Baltic", registracijos Nr. 50003783411, PVM mokėtojo registracijos Nr. LV50003783411, buveinė "Lielviksas", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, sandėlio adresas Ganību dambis 22 D, Ryga, LV - 1046, telefonas +371 22832699, el. paštas: [email protected].

Pirkėjas -18 metų amžiaus, fizinis asmuo arba fizinis asmuo, užsiimantis ekonomine veikla, arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sandorį galutiniam vartojimui (t. y. be teisės perparduoti Prekes ir (arba) naudoti jas kitiems komerciniams tikslams), remdamasis Taisyklėmis, ir kuris gali pateikti Pardavėjui Užsakymo numerį Prekių ir Paslaugų gavimo metu.

Šalys - Pirkėjas ir pardavėjas kartu.

Vartotojai - Pirkėjas - fizinis asmuo, kuris išreiškia norą įsigyti, įsigyja arba gali įsigyti ar naudoti Prekes ar Paslaugas galutiniam vartojimui (t. y. be teisės perparduoti ir (arba) naudoti Prekes kitais komerciniais tikslais) ir tikslu, nesusijusiu su jo verslu ar profesine veikla.

Prece - Prekės, kurias Pardavėjas siūlo parduoti SOLAR MASTER internetinės parduotuvės svetainėje Pardavėjo nustatytomis kainomis; Prekių kaina SOLAR MASTER internetinės parduotuvės svetainėje gali skirtis nuo tų pačių Prekių kainos, jei Prekės yra įtrauktos į individualų pasiūlymą klientui ne SOLAR MASTER internetinės parduotuvės svetainėje.

Pristatymo paslauga - paslauga, kurią teikiant teisės į Prekes [1] perduodamos Pirkėjui jo paties sąskaita ir kurią Pardavėjas siūlo Pirkėjui abipusiškai sutartomis Pardavėjo nustatytomis kainomis.

Užsakymas adresu - Pirkėjo pateiktas pasiūlymas pirkti iš Pardavėjo Prekių ar Tiekimo paslaugų už Pirkėjo nurodytą sumą.

Krepšelis - SOLAR MASTER internetinės parduotuvės svetainėje pasirinktų pirkti prekių sąrašas.

Užsakymo numeris - Pirkėjo Užsakymui priskirtas numeris.

1. TAISYKLIŲ DALYKAS

1.1 Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Prekes ir užsako pristatymo paslaugas iš Pardavėjo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje SOLAR MASTER nustatytomis kainomis. 1.2. Dėl Prekių ir Pristatymo paslaugų asortimento ir kiekio Šalys susitaria individualiai kiekvieną kartą jas perkant / parduodant, palikdamos Pardavėjui teisę nustatyti mažiausią ir (arba) didžiausią konkrečios Prekės kiekį vienam užsakymui.

1.2. Šalių sandoris (Sutartis) laikomas sudarytu, kai Šalys patvirtina esmines sandorio sudedamąsias dalis - Užsakymą (Pardavėjas patvirtino Prekes arba Prekes), Pardavėjas gavo Prekių pirkimo kainą ir buvo gautas Užsakymas. Sandoris sudaromas, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą ir sumoka už jį šių Taisyklių 4 skyriuje nustatyta tvarka.

1.3 Pardavėjas turi teisę anuliuoti Sandorį ar bet kurią jo dalį ir grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jei per 24 valandas (darbo dienas) nuo Užsakymo gavimo Pardavėjas nustato, kad SOLAR MASTER internetinėje parduotuvėje įvyko klaida ir Prekės negali būti pristatytos Pirkėjui.

1.4. Atlikus mokėjimą pagal Sąlygų 5 skyrių ir pristačius Prekes Pirkėjui, Pirkėjas tampa Prekių savininku. Atsakomybė už atsitiktinio Prekių sugadinimo ar sugedimo riziką pereina Pirkėjui, kai Pirkėjas ar jo nurodyta trečioji šalis gauna Prekes.

1.5 Pardavėjas neatsako už jokias pasekmes, kurios gali kilti Pirkėjui, jei Pirkėjas savo SOLAR MASTER internetinės parduotuvės užsakymo numerį perdavė trečiajai šaliai.

2. UŽSAKYMAS TELEFONU IR (ARBA) EL. PAŠTU

2.1 Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju telefonu ir (arba) elektroniniu paštu, kad paprašytų pateikti pasiūlymą dėl Pirkėjo įvardytų/siunčiamų Prekių.

2.2 Pardavėjas parengia pasiūlymą ir išsiunčia jį Pirkėjo el. pašto adresu arba informuoja Pirkėją apie pasiūlymą telefonu, o Pirkėjui patvirtinus (el. paštu arba telefonu), Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo el. pašto adresu išankstinę sąskaitą faktūrą (kurioje nėra "parašo" ir kuri grindžiama sudarytu Sandoriu) pasiūlymui apmokėti.

3. KAIP PATEIKTI UŽSAKYMĄ "SOLAR MASTER" INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1 Pirkėjas - fizinis asmuo (įskaitant individualią įmonę) pateikia Pardavėjui savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

3.2. Pirkėjas - juridinis asmuo pateikia Pardavėjui atstovo vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą (įmonę), adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.3 Užsakymą galima pateikti tik tada, kai Klientas susipažįsta su Privatumo politika ir Taisyklėmis bei sąlygomis ir sutinka su jomis bei duomenų tvarkymu (pažymėdamas atitinkamą langelį).

3.4 Užbaigus Užsakymą, SOLAR MASTER internetinėje parduotuvėje bus rodomas Užsakymo numeris, data ir suma.

4. SANDORIO SUDARYMO TVARKA

4.1 Sandoris laikomas sudarytu, kai:

4.1.1 Klientas pasirinko prekę (-es) iš SOLAR MASTER internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių ir atidarė krepšelio skiltį;

4.1.2. Pirkėjas davė sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4.1.3 Pirkėjas patvirtino, kad susipažino su šiomis Sąlygomis ir Privatumo politika;

4.1.4 Klientas paspaudė mygtuką "PARDUOTI UŽSAKYMĄ", ir SOLAR MASTER internetinėje parduotuvėje yra rodomas Užsakymo numeris, data ir suma;

4.1.5 Pardavėjas apdoroja Užsakymą ir susisiekia su Pirkėju, kad išsiaiškintų pristatymo detales ir parengtų išankstinę sąskaitą apmokėjimui, į kurią įtraukiamos pristatymo išlaidos ir Prekėms taikomas PVM.

4.2 Kai tik Užsakymas yra paruoštas pristatymui ar atsiėmimui parduotuvėje (perdavimui Pirkėjui), Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją kontaktiniu ryšiu, el. paštu arba SMS žinute.

4.3. Jei Pirkėjo užsakytos Prekės Pardavėjui visiškai ar iš dalies neprieinamos ir dėl to Pardavėjas negali visiškai ar iš dalies įvykdyti Sandorio, Pardavėjas apie tai praneša Pirkėjui.

4.3.1 Dėl tolesnių veiksmų, susijusių su daliniu Sandorio vykdymu, ir jų atlikimo terminų Šalys susitaria joms prieinamomis ryšio priemonėmis;

4.3.2.Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, grąžina visą neįvykdyto Sandorio sumą arba jos dalį, naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį Pirkėjas naudojo mokėdamas už Sandorį, nebent Pirkėjas aiškiai susitarė kitaip.

Jei Pirkėjas aiškiai nesutiko su pirmiau nurodytu mokėjimo būdu, Sandorio suma ar jos dalis visada grąžinama į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta.

5.

5.1 Pirkėjas, pateikęs užsakymą SOLAR MASTER internetinėje parduotuvėje, už Prekes sumoka eurais (EUR) bankiniu pavedimu pagal gautą išankstinę sąskaitą faktūrą.

5.2 Mokant banko pavedimu, elektroniniu paštu gauta išankstinė sąskaita turi būti apmokėta per 5 (penkias) dienas nuo jos išsiuntimo.

5.2.1. išankstinė sąskaita faktūra (ir joje nurodytos kainos) galioja iki joje nurodyto mokėjimo laikotarpio (arba pasiūlymo laikotarpio) pabaigos.

5.2.2. Atlikdamas mokėjimą banko pavedimu, Pirkėjas banko pavedimo mokėjimo paskirties skiltyje privalo nurodyti Užsakymo numerį. Jei Užsakymo numeris nenurodomas arba nurodomas neteisingai, Pardavėjas neatsako už neteisingą mokėjimo įskaitymą.

5.3 Pirkėjas, pateikęs Užsakymą telefonu arba elektroniniu paštu, už Prekes sumoka eurais (EUR) vienu bankiniu pavedimu pagal gautą išankstinę sąskaitą faktūrą;

5.3.2. mokėjimo būdas, priimtinas Šalims Prekių gavimo metu, remiantis gauta išankstine sąskaita faktūra.

5.4 Pardavėjas informuoja Pirkėją apie visas su Užsakymo vykdymu susijusias išlaidas, kurias turi apmokėti Pirkėjas, ir vykdo Užsakymą tik gavęs aiškų Pirkėjo sutikimą apmokėti išlaidas.

5.5 Jei Pirkėjas su Pardavėju yra sudaręs Pirkimo po apmokėjimo sutartį, Pirkėjas už užsakytas Prekes sumoka gavęs Prekes ir pasirašęs važtaraštį per atitinkamoje Pirkimo po apmokėjimo sutartyje nurodytą laikotarpį.

6. PRISTATYMO PASLAUGŲ RŪŠYS

6.1 Pirkėjas gali laisvai pasirinkti reikiamą pristatymo paslaugą:

6.1.1.Pirkėjas atsiima Prekes atvykęs į pasirinktą SOLAR MASTER sandėlį (pigiausias standartinis pristatymo būdas);

6.1.2. pristatymo paslauga, kai Pardavėjas užtikrina Prekių pristatymą (išvežimą) į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą;

6.1.3.Pristatymo paslauga, kai Pardavėjas užtikrina Prekių pristatymą (išvežimą) į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą su papildoma iškrovimo ir (arba) pakrovimo paslauga arba be jos.

6.2 Jei Pirkėjas pasirinko atsiimti Prekes iš paties SOLAR MASTER sandėlio, norėdamas atsiimti apmokėtas Prekes, Pirkėjas privalo atvykti į SOLAR MASTER sandėlį per 5 (penkias) darbo dienas nuo patvirtinimo, kad Užsakymas yra užbaigtas ir paruoštas išdavimui, gavimo dienos.

6.3 Sąlygų 6.2 punkte nurodytu atveju Pirkėjas, prieš atsiimdamas Prekes SOLAR MASTER sandėlyje (Sąlygų 6.2 punktas), Pardavėjui nurodo/nurodo Užsakymo numerį.

6.4 Jei Prekės nebuvo gautos per 6.2 punkte nurodytą laiką, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, kad išsiaiškintų Prekių gavimo datą.

6.5. Jei Prekės nepriimamos, Sandoris laikomas atšauktu nuo 16-os dienos (skaičiuojant nuo patvirtinimo, kad Užsakymas įvykdytas ir paruoštas pristatymui, išsiuntimo dienos (6.2 punktas)), o Pardavėjas sumoka Pirkėjo sumokėtus pinigus naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį Pirkėjas naudojo pradiniam Sandoriui, nebent Pirkėjas aiškiai susitarė kitaip.

6.6 Jei Pirkėjas pasirinko gauti Prekes pristatant jas Pirkėjo nurodytu adresu, Prekės pristatomos gavus patvirtinimą, kad Užsakymas paruoštas pristatymui.

6.7 Gavęs Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę (matomus pažeidimus), asortimentą, priedus ir surinkimą:

6.7.1.jei Prekių pakuotė yra pažeista arba yra neatitikimų dėl Prekių kiekio, kokybės, asortimento, priedų ar komplektacijos, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių. Tokiu atveju pasirašomas nepriėmimo aktas;

6.7.2.priimdamas Prekes, Pirkėjas pasirašo važtaraštį, taip patvirtindamas, kad Prekės buvo pristatytos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir komplektacija atitinka Užsakymą ir Sandorio sąlygas.

6.8 Jei Pardavėjas pristatė Prekes per Šalių nustatytą terminą, tačiau Pirkėjas atsisako priimti Prekes arba jo nėra pristatymo vietoje, pakartotinis Prekių pristatymas galimas tik sumokėjus už pristatymo paslaugą.

7. PREKIŲ KOKYBĖ

7.1 Pardavėjas patvirtina, kad Prekių kokybė atitinka Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

7.2. Vartotojas turi teisę pateikti pretenziją Pardavėjui dėl Prekių ar Tiekimo paslaugos neatitikimo Sandorio sąlygoms per dvejus metus nuo Prekių įsigijimo ar Tiekimo paslaugos gavimo dienos. Vartotojas pateikia pretenziją Pardavėjui per du mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie Prekių ar Tiekimo paslaugos neatitikimą Sandorio sąlygoms. Prekių įsigijimo data laikoma data, kai Pardavėjas perdavė, o Vartotojas priėmė Prekes (6.7.2 punktas).

8. VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

8.1 Pirkėjas, kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti sudaryto sandorio per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo (gavimo) dienos, išskyrus Kabineto taisyklėse nurodytus atvejus.

8.2. laikotarpių, per kuriuos galima pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, skaičių:

8.2.1. jei Prekės yra įsigytos, nuo tos dienos, kai Vartotojas arba Vartotojo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, perėmė Prekes;

8.2.2. jei Vartotojas vienu užsakymu užsisakė kelias Prekes, kurios pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kai Vartotojas arba Vartotojo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, perėmė paskutinę Prekę;

8.2.3. jei pristatomos Prekės, sudarytos iš kelių partijų ar dalių, - nuo tos dienos, kai Vartotojas arba Vartotojo nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė paskutinę partiją ar dalį.

8.3. Pirkėjas, kaip vartotojas, praneša Pardavėjui apie Sandorio atšaukimą, pateikdamas Pardavėjui Atšaukimo formą kartu su Sandorio apskaitos dokumento kopija:

8.3.1. siunčiant elektroninį laišką Pardavėjo elektroninio pašto adresu [email protected], jei jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu; arba

8.3.2.išsiunčiant į Pardavėjo registruotą buveinę arba

8.3.3. pristatant į SOLAR MASTER sandėlį;

8.3.4. Jei vartotojas pasinaudojo šia galimybe, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia vartotojui patvirtinimą apie tokio atsisakymo gavimą vartotojo nurodytu el. pašto adresu.

8.4 Vartotojas pristato Prekes Pardavėjui į SOLAR MASTER sandėlį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos. Terminas laikomas nepažeistu, jei Vartotojas Prekes išsiuntė (perdavė pristatymo ar pašto paslaugų teikėjui) per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos.

8.5. Vartotojas, atsisakęs Sandorio, padengia tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas pagal Kabineto taisyklių 19 punktą.

8.6 Pagal Kabineto taisykles vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jei:

8.6.1.Prekės pagamintos pagal Vartotojo specifikacijas arba Prekės yra aiškiai individualizuotos;

8.6.2.Prekės yra greitai gendančios arba jų galiojimo laikas greitai baigiasi;

8.6.3.Vartotojas atidarė Prekių pakuotę, kurios negalima grąžinti dėl sveikatos ir higienos priežasčių;

8.6.4.Prekės dėl savo savybių po pristatymo negrįžtamai susimaišo su kitomis prekėmis;

8.6.5.Vartotojas paprašė Pardavėjo atvykti ir atlikti skubius remonto ar techninės priežiūros darbus. Jei Pardavėjas, atvykęs pas Vartotoją, suteikia papildomas paslaugas ar tiekia prekes, išskyrus būtinas atsargines dalis remonto ar techninės priežiūros darbams atlikti, teisė atsisakyti sutarties taikoma šioms papildomoms paslaugoms ar prekėms;

8.7 Vartotojas atsako už Prekių nuvertėjimą, jei Prekės naudojamos kitais tikslais, išskyrus Prekių pobūdžio, savybių ir eksploatacinių savybių nustatymą.

9. PREKIŲ KEITIMAS IR (ARBA) GRĄŽINIMAS

9.1 Prekės keičiamos ir (arba) grąžinamos į SOLAR MASTER sandėlį.

9.2 Vartotojui, grąžinusiam Prekes, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, tačiau Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. 9.3. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas buvo informuotas apie Vartotojo sprendimą atsisakyti Sandorio, grąžina už Prekes sumokėtą kainą. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį Vartotojas naudojo pradiniam Sandoriui, nebent Vartotojas aiškiai susitarė kitaip. Jei Vartotojas aiškiai nesutiko su pirmiau nurodytu mokėjimo būdu, Sandorio suma ar jos dalis visada bus grąžinama į tą pačią sąskaitą, iš kurios ji buvo pervesta.

9.2.1 Pardavėjas gali sulaikyti pinigų grąžinimą, kol Prekės bus gautos atgal arba kol Pirkėjas pateiks įrodymą, kad Prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

9.3 Grąžinamos Prekės turi būti nepažeistos, nepraradusios savo išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir pan.) ir nenaudotos. Grąžinamos Prekės turi būti originalioje pakuotėje (su instrukcijomis ir garantine kortele, jei jos buvo pateiktos kartu su Prekėmis), tokios pat būklės, kokios Pirkėjas jas įsigijo.

9.4 Grąžinant Prekes, būtina pateikti atitinkamo važtaraščio, čekio arba kvito originalą.

9.5. Juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiimantiems ekonomine veikla, netaikomas Ministrų kabineto potvarkis Nr. 255 "Nuotolinės sutarties taisyklės" ir jie neturi teisės atsisakyti sutarties.

9.6. Pirkėjai - juridiniai ar fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, turi teisę grąžinti Prekes Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo (gavimo) dienos, jei jos neatitinka Pardavėjo pateiktos informacijos apie Prekes arba paaiškėja paslėpti trūkumai.

10. GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

10.1. Jei Vartotojas per 2 metus nuo Prekių pristatymo (gavimo) dienos nustato Prekių defektą, atsiradusį dėl Prekių naudojimo pagal Naudojimo sąlygas ir pagal paskirtį, kuriai Prekės turi būti naudojamos, Vartotojas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl defekto įvertinimo ir pašalinimo toliau nurodyta tvarka:

10.1.1 Klientas užpildo Pardavėjo prašymą dėl Prekių sugadinimo ir kartu su Prekių pristatymo dokumento, čekio ar kvito kopija išsiunčia jį SOLAR MASTER kontaktiniuose duomenyse nurodytu el. pašto adresu arba paštu;

10.1.2. Pardavėjas, gavęs 10.1.1 punkte nurodytą informaciją, per 7 (septynias) darbo dienas susisiekia su Vartotoju ir nurodo Prekių pažeidimus, Pardavėjas teikia nuotolines konsultacijas dėl Prekių, prireikus Pardavėjas atvyksta pas Pirkėją arba Pirkėjas pristato pažeistas Prekes į SOLAR MASTER sandėlį apžiūrėti Prekių pažeidimų;

10.1.3. apžiūrėjus nekokybiškas Prekes ir, jei reikia, susisiekus su Prekių gamintoju, Šalys susitaria dėl nekokybiškų Prekių trūkumų šalinimo - Prekių pakeitimo naujomis tos pačios rūšies Prekėmis, Prekių remonto arba už Prekes sumokėtos sumos grąžinimo Vartotojui.

10.2 "SOLAR MASTER" internetinėje parduotuvėje siūlomoms prekėms taikoma gamintojo garantija, jei gamintojas ją suteikia. Garantijos laikotarpis ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašyme arba prie prekių pridedamuose garantiniuose dokumentuose.

10.3. Pirkėjai gali gauti Pardavėjo pagalbą šalinant Prekių defektus arba Prekių gamintojo garantiją, jei Prekės buvo naudojamos pagal paskirtį ir Prekių defektas atsirado dėl Prekių naudojimo pagal paskirtį, laikantis naudojimo sąlygų, instrukcijų ir garantinėje kortelėje pateiktos informacijos.

10.4 Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą Prekių naudojimą ir naudojimąsi jomis, ir jei, patikrinus nekokybiškas Prekes, nustatoma, kad nekokybiškos Prekės atsirado dėl netinkamo Prekių naudojimo ar kitų išorinių sąlygų, turinčių įtakos Prekių kokybei, Pirkėjas neturės teisės į Pardavėjo pagalbą šalinant trūkumus, o Pardavėjas neturės teisės į gamintojo garantiją.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Šalis, kuri negali visiškai ar iš dalies įvykdyti savo įsipareigojimų dėl nuo Šalių nepriklausančių force majeure aplinkybių, per 5 (penkias) darbo dienas apie tai praneša kitai Šaliai ir įrodo kitai Šaliai, kad įvyko force majeure aplinkybės, ir imasi visų pagrįstų priemonių sandoriui įvykdyti.

11.2. Jei force majeure aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sandorį, neatlygindama kitai Šaliai jokių patirtų nuostolių.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1 Visus klausimus, nenumatytus Sąlygose ir (arba) neaptartus sudarant Sandorį, Šalys sprendžia vadovaudamosi Latvijos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.2. Visus ginčus ir nesutarimus tarp Pardavėjo ir Vartotojo dėl Sandorio vykdymo ir (arba) įvykdymo, taip pat visus klausimus, susijusius su Sandorio buvimu, galiojimu ar nutraukimu ir (arba) prekių kokybe ar kitais trūkumais, Šalys sprendžia Kabineto taisyklėse ir (arba) Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

12.2.1 Vartotojas, kuris mano, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su sandorio (nuotolinės vartojimo sutarties) vykdymu, pirmiausia turi raštu kreiptis į Pardavėją (naudodamasis šių Taisyklių ir sąlygų preambulėje nurodytais kontaktiniais duomenimis) ir išdėstyti savo reikalavimus.

12.2.2. Vartotojas turi teisę pasinaudoti neteisminio ginčų sprendimo galimybe: ptac.gov.lv/en/content/stridu-risinasanas-process, ptac.gov.lv/en/content/ārpustiesas-pateretaju-risinataju-datubaze.

12.2.3. Vartotojas taip pat turi teisę pateikti skundą naudodamasis internetine ginčų sprendimo paslauga: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

12.2.4. jei Vartotojas nesutinka su Pardavėjo sprendimu, jis gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos centrą Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

12.3 Visi Pardavėjo ir Pirkėjo - juridinio asmens ginčai ir nesutarimai dėl Sandorio vykdymo ir (arba) įgyvendinimo, taip pat visi klausimai, susiję su Sandorio egzistavimu, galiojimu ar nutraukimu ir (arba) Prekių kokybe ar kitais trūkumais, sprendžiami derybomis. Jei Šalims nepavyksta išspręsti nesutarimų derybomis, atitinkamas ginčas nagrinėjamas Latvijos Respublikos teismuose pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

12.4. Bet kokių nesutarimų atveju taikomos Sandorio sudarymo metu galiojančios Sąlygos.

12.5 Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti.

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1 SOLAR MASTER internetinė parduotuvė saugo tik registracijos metu pateiktus Kliento asmens duomenis.

13.2 Šalys įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis, surinktus vykdant sandorį, tik sandorio tikslais. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys laikosi Latvijos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys neturi teisės perduoti tokių duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

13.3 Su Pardavėjo privatumo politika Pirkėjas gali susipažinti adresu https://www.solarmaster.lv/privatuma-politika/.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Sudarydamas sandorį Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė Sąlygas ir su jomis sutinka.

14.2 Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai:

14.2.1. pakeisti Taisykles ir sąlygas, atskirai neinformavus Pirkėjo apie tokį pakeitimą. Sandoriui taikomos Sandorio sudarymo metu galiojančios Sąlygos;

14.2.2. nutraukti Sandorį ir atsisakyti tolesnio bendradarbiavimo / tolesnių Sandorių ir (arba) Užsakymų, jei Pirkėjas nesilaiko šių Sąlygų.

14.3 Pardavėjas neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos Pirkėjas gali patirti dėl šių Sąlygų pažeidimo.

14.4 Visi pranešimai, laiškai ir kiti dokumentai siunčiami registruotu paštu viena kitai Šalių nurodytais adresais ir laikomi įteiktais septintą dieną po išsiuntimo arba elektroniniu parašu Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais ir laikomi įteiktais antrą darbo dieną po išsiuntimo. Jei Šalis pakeičia savo adresą, kitus duomenis arba atstovus, ji apie tai praneša kitai Šaliai per 2 (dvi) darbo dienas.

14.5 "SOLAR MASTER" internetinėje parduotuvėje esantys Prekių vaizdai yra tik iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekrane bus tiksliai atspindėtos Prekių spalvos. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali iš esmės skirtis nuo jų atvaizdų.

[1] Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1 straipsnio 12 dalį, prekių tiekimas - sandoris, kurio esmė - nuosavybės teisės į daiktą perdavimas kitam asmeniui, siekiant disponuoti tuo daiktu [...]; Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 14 straipsnio 1 dalį, prekių tiekimas - teisės disponuoti materialiuoju turtu kaip savininkui perdavimas.

[2] Pagal Latvijos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

[3] Pagal Latvijos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Ieškoti produkto

GDPR slapukų sutikimas su tikru slapukų baneriu