Ostuleping

Määratlused

Näide
Piiratud vastutusega äriühing "Info Baltic"

KAUGOSTUTINGIMUSED/LEPING KHENERGY.EU VEEBIPOES

Jõustub alates: 01.07.2022.

MÕISTED

Tingimused - Kaugostutingimused - leping, mis määrab kindlaks khenergy.eu veebisaidil toimuva kaugostu (kaugmüügi) korra ja määrab samal ajal kindlaks Müüja ja Ostja kohustused ja õigused, Müüja poolt pakutavate Kaupade ja/või teenuste ostu- ja maksetingimused, Kaupade ja/või teenuste üleandmise ja tagastamise korra, Poolte vastutuse ning reguleerib muud Kaupade ja/või teenuste ostu ja müügiga seotud küsimused.

KH Energy veebipood - Müüja veebisait (https://www.solarmaster.lv/shop/) kaugtehingute jaoks.

KH Energia ladu - Müüja ladu, aadress Ganību dambis 22 D, Riga, LV - 1046, odavaim standardne tarneviis.

Kabineti määrused - Ministrite kabineti 20. mai 2014. aasta määrus nr 255 "Kauglepingu eeskirjad", mida kohaldatakse juhul, kui Ostja kui tarbija ostab kaupu KH Energy e-poest.

Tehing - Ostja ja Müüja vaheline leping kauba ostmiseks ja teenuse osutamiseks (kättetoimetamisteenus), mis on sõlmitud sidevahendi abil.

Müüja - Piiratud vastutusega äriühing "Info Baltic", registreerimisnumber 50003783411, käibemaksukohustuslase registreerimisnumber LV50003783411, registrijärgne asukoht "Lielviksas", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, lao aadress Ganību dambis 22 D, Riga, LV - 1046, telefon +371 22832699, e-post: [email protected].

Ostja -18-aastane füüsiline isik või majandustegevusega tegelev füüsiline isik või juriidiline isik, kes sõlmib tehingu lõpptarbimiseks (st ilma õiguseta kaupu edasi müüa ja/või kasutada neid muul ärilisel eesmärgil) Tingimuste alusel ja kes suudab esitada Müüjale kauba ja teenuste kättesaamisel tellimuse numbri.

Pooled - Ostja ja müüja koos.

Tarbija - Ostja - füüsiline isik, kes avaldab soovi osta, omandab või tõenäoliselt ostab või kasutab kaupu või teenuseid lõpptarbimiseks (st ilma edasimüügi- ja/või kasutamisõiguseta) ja oma äri- või kutsetegevusega mitteseotud eesmärgil.

Prece - Müüja poolt SOLAR MASTERi veebipoe saidil müügiks pakutavad kaubad Müüja poolt kehtestatud hinnaga; kaupade hind SOLAR MASTERi veebipoe saidil võib erineda samade kaupade hinnast, kui kaubad kuuluvad individuaalsesse kliendipakkumisse väljaspool SOLAR MASTERi veebipoe saiti.

Kohaletoimetamise teenus - teenus, mille tulemusel antakse õigused kaupadele [1] üle Ostjale tema enda kulul ja mida Müüja pakub Ostjale Müüja poolt vastastikku kokkulepitud hinnaga, mille määrab Müüja.

Tellige aadressil - Ostja poolt tehtud pakkumine osta Müüjalt kaupu või tarneteenuseid Ostja poolt kindlaksmääratud summas.

Käru - SOLAR MASTERi veebipoe veebisaidil ostmiseks valitud kaupade nimekiri.

Tellimuse number - Ostja tellimusele määratud number.

1. EESKIRJADE SISU

1.1 Müüja müüb ja Ostja ostab Kaupu ja tellib Müüjalt Tarne Teenused Müüja poolt SOLAR MASTERi veebipoes kehtestatud hindadega. Pooled lepivad kaupade ja tarneteenuste valikus ja koguses iga kord eraldi kokku, kui neid ostetakse/müüakse, jättes Müüjale õiguse määrata konkreetse kauba miinimum- ja/või maksimumkoguse ühe tellimuse kohta.

1.2 Poolte vaheline tehing (leping) loetakse sõlmituks, kui pooled on kinnitanud tehingu olulised osad - tellimuse (Müüja on kinnitanud kauba või kauba), Müüja on saanud kauba ostuhinna ja tellimus on kätte. Tehing on sõlmitud, kui Ostja on esitanud Tellimuse ja tasunud selle eest käesoleva lepingu punktis 4 sätestatud viisil.

1.3 Müüjal on õigus tühistada tehing või selle mis tahes osa ja tagastada Ostjale kauba eest makstud raha hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse maksmise kuupäevast, kui Müüja tuvastab 24 tunni (tööpäeva) jooksul alates tellimuse kättesaamisest, et SOLAR MASTERi e-poes on toimunud viga ja kaupa ei saa Ostjale tarnida.

1.4 Pärast tingimuste punkti 5 kohast maksmist ja kauba üleandmist Ostjale saab Ostja kauba omanikuks. Vastutus kauba juhusliku kahjustumise või riknemise eest läheb üle Ostjale, kui Ostja või tema poolt määratud kolmas isik on kauba kätte saanud.

1.5 Müüja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis võivad tekkida Ostjale, kui Ostja on oma SOLAR MASTERi veebipoe tellimuse numbri edasi andnud kolmandale isikule.

2. TELLIMINE TELEFONI JA/VÕI E-POSTI TEEL

2.1 Ostja võib võtta Müüjaga ühendust telefoni ja/või e-posti teel, et küsida hinnapakkumist Ostja poolt nimetatud/saadetud kaupade kohta.

2.2 Müüja koostab pakkumise ja saadab selle Ostja e-posti aadressile või teavitab Ostjat pakkumisest telefoni teel ning Ostja kinnitusel (e-posti või telefoni teel) saadab Müüja Ostja e-posti aadressile pakkumise tasumiseks ettemaksuarve (mis ei tohi sisaldada "allkirja" ja mis põhineb sõlmitud tehingul).

3. KUIDAS TEHA TELLIMUS SOLAR MASTER VEEBIPOES

3.1 Ostja - füüsiline isik (sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja) esitab Müüjale oma ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi;

3.2 Ostja-juriidiline isik esitab Müüjale esindaja ees- ja perekonnanime, juriidilise isiku (firma) nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi.

3.3 Tellimust on võimalik esitada pärast seda, kui klient on tutvunud privaatsuspoliitikaga ja tingimustega ning andnud nendega ja andmete töötlemisega nõusoleku (märgistades vastava kasti).

3.4 Tellimuse vormistamisel kuvatakse SOLAR MASTERi veebipoes tellimuse number, kuupäev ja summa.

4. TEHINGU SÕLMIMISE KORD

4.1 Tehing loetakse sõlmituks, kui:

4.1.1 Klient on SOLAR MASTERi veebipoes pakutavate kaupade hulgast valinud Toote(d) ja avanud ostukorvi osa;

4.1.2. Ostja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;

4.1.3 Ostja on kinnitanud, et ta on tutvunud käesolevate Tingimustega ja privaatsuspoliitikaga;

4.1.4 Klient on vajutanud nupule TELLI TELLIMINE ja SOLAR MASTERi veebipoes kuvatakse tellimuse number, kuupäev ja summa;

4.1.5 Müüja töötleb tellimuse ja võtab ühendust Ostjaga, et selgitada tarne üksikasjad ja koostada ettemaksuarve, mis sisaldab kauba suhtes kohaldatavaid tarnekulusid ja käibemaksu.

4.2 Niipea, kui tellimus on valmis kaupluses üleandmiseks või kättesaamiseks (üleandmine Ostjale), teavitab Müüja sellest Ostjat kontakti, e-posti või SMS-i teel.

4.3 Juhul kui Ostja tellitud kaup ei ole Müüjale tervikuna või osaliselt kättesaadav ja Müüja ei saa seetõttu tehingut tervikuna või osaliselt täita, teavitab Müüja sellest Ostjat.

4.3.1. Tehingu osalise täitmisega seotud edasised tegevused ja nende ajakava lepivad pooled kokku neile kättesaadavate sidevahendite kaudu;

4.3.2. Müüja maksab viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul tagasi kogu või osa täitmata jäänud tehingu summast, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas tehingu eest tasumiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti.

Kui Ostja ei ole selgesõnaliselt nõustunud eespool nimetatud makseviisiga, tagastatakse tehingu või selle osa summa alati samale kontole, millelt see maksti.

5.

5.1 Ostja, kes teeb SOLAR MASTERi veebipoes tellimuse, tasub kauba eest eurodes (EUR) pangaülekandega saadud ettemaksuarve alusel.

5.2 Pangaülekandega maksmise korral tuleb e-posti teel saadud ettemaksuarve tasuda 5 (viie) päeva jooksul pärast selle saatmist.

5.2.1. Ettemaksuarve (ja selles märgitud hinnad) kehtivad kuni selles märgitud maksetähtaja (või pakkumisaja) lõpuni.

5.2.2. Pangaülekandega maksmisel peab Ostja märkima pangaülekande maksekohustuse lahtrisse tellimuse numbri. Kui tellimuse numbrit ei esitata või see on esitatud valesti, ei vastuta Müüja makse ebaõige krediteerimise eest.

5.3 Ostja, kes teeb tellimuse telefoni või e-posti teel, tasub kauba eest eurodes (EUR) ühe pangaülekandega saadud ettemaksuarve alusel;

5.3.2. poolte jaoks vastuvõetav makseviis kauba kättesaamise hetkel, mis põhineb saadud ettemaksuarvele.

5.4 Müüja teavitab Ostjat kõigist tellimuse täitmisega seotud kuludest, mis kuuluvad Ostja poolt tasumisele, ja täidab tellimuse alles pärast seda, kui on saanud Ostjalt selgesõnalise nõusoleku kulude tasumiseks.

5.5 Kui Ostjal on Müüjaga sõlmitud järelmaksuga ostuleping, tasub Ostja tellitud kauba eest kauba kättesaamisel ja veokirja allkirjastamisel asjaomases järelmaksuga ostulepingus sätestatud tähtaja jooksul.

6. KOHALETOIMETAMISTEENUSE LIIGID

6.1 Ostja võib vabalt valida nõutava kättetoimetamisteenuse:

6.1.1.Kauba kättesaamine Ostja poolt valitud SOLAR MASTERi lattu saabumisel (odavaim standardne tarneviis);

6.1.2. Tarne teenus, mille puhul Müüja tagab Kauba kohaletoimetamise (äraviimise) Ostja poolt määratud tarnepunkti;

6.1.3.Tarneteenus, mille puhul Müüja osutab kauba kohaletoimetamise (äraviimise) Ostja poolt määratud tarnekohta, kas koos täiendava mahalaadimis- ja/või laadimisteenusega või ilma selleta.

6.2 Kui Ostja on otsustanud kauba SOLAR MASTERi laost ise kätte saada, siis peab Ostja tasutud kauba kättesaamiseks tulema SOLAR MASTERi lattu 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tellimuse komplektsuse ja väljastamisvalmiduse kinnituse kättesaamisest.

6.3 Tingimuste punktis 6.2 nimetatud juhul peab Ostja enne kauba kättesaamist SOLAR MASTERi laost (Tingimuste punkt 6.2) Müüjale tsiteerima/esitama tellimuse numbri.

6.4 Kui kaup ei ole punktis 6.2 nimetatud aja jooksul kätte saadud, võtab müüja ühendust ostjaga, et selgitada kauba kättesaamise kuupäeva.

6.5 Kui kaupu ei võeta vastu, loetakse tehing tühiseks alates 16. päevast (arvestatuna alates tellimuse täitmise ja tarne valmiduse kinnituse saatmise kuupäevast (punkt 6.2)) ja Müüja maksab Ostja poolt makstud summad sama makseviisi abil, mida Ostja kasutas esialgse tehingu puhul, kui Ostja ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti.

6.6 Kui Ostja on valinud kauba tarnimise Ostja poolt määratud aadressile, toimub tarne pärast kinnituse saamist, et tellimus on tarnimiseks valmis.

6.7 Kauba kättesaamisel kontrollib Ostja kauba pakendit, kogust, kvaliteeti (nähtavad kahjustused), sortimenti, tarvikuid ja kokkupanekut:

6.7.1. Kui kauba pakend on kahjustatud või kui kauba kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud või kokkupanek ei vasta nõuetele, on ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta. Sellisel juhul allkirjastatakse vastuvõtmisest keeldumise akt;

6.7.2. Kauba vastuvõtmisel allkirjastab Ostja saatelehele, kinnitades sellega, et kaup on tarnitud asjakohases pakendis, kauba kogus, kvaliteet, sortiment, tarvikud ja kokkupanek on kooskõlas tellimuse ja tehingu tingimustega.

6.8 Juhul kui Müüja on kauba tarninud poolte poolt määratud aja jooksul, kuid Ostja keeldub kaupa vastu võtmast või ei viibi kohal, siis on kauba uuesti tarnimine võimalik ainult pärast kättetoimetamisteenuse eest uuesti tasumist.

7. KAUPADE KVALITEET

7.1 Müüja kinnitab, et kauba kvaliteet vastab Läti Vabariigi seaduste ja määruste nõuetele.

7.2 Tarbijal on õigus esitada Müüjale pretensioon kauba või tarne teenuse mittevastavuse kohta tehingu tingimustele kahe aasta jooksul alates kauba ostmise või tarne teenuse kättesaamise kuupäevast. Tarbija esitab nõude Müüjale kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil ta avastas, et kaup või tarne teenus ei vasta tehingu tingimustele. Kauba ostukuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Müüja on kauba üle andnud ja Tarbija on selle vastu võtnud (punkt 6.7.2).

8. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

8.1 Ostjal kui tarbijal on õigus sõlmitud tehingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba üleandmise (kättesaamise) kuupäevast, välja arvatud kabinetimäärustes sätestatud juhtudel.

8.2. taganemisõiguse kasutamise tähtaegade arv:

8.2.1. kui kaup on ostetud, siis alates kuupäevast, mil tarbija või tarbija poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on kauba enda valdusesse võtnud;

8.2.2. kui tarbija on ühes tellimuses tellinud mitu kaupa, mis tarnitakse eraldi, alates kuupäevast, mil tarbija või tarbija poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on viimase kauba üle võtnud;

8.2.3. mitmest partiist või osast koosneva kauba tarnimise korral alates kuupäevast, mil tarbija või tarbija poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on viimase partii või osa üle võtnud.

8.3 Ostja kui tarbija teatab Müüjale tehingu tühistamisest, esitades Müüjale tühistamisvormi koos koopiaga tehingu raamatupidamislikust tõendavast dokumendist:

8.3.1. saates e-kirja Müüja e-posti aadressile [email protected], kui see on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga, või

8.3.2. saates Müüja registrijärgsesse kontorisse või

8.3.3. tarnimise teel SOLAR MASTERi lattu;

8.3.4. Kui tarbija on seda võimalust kasutanud, saadab müüja tarbijale viivitamatult tarbija esitatud e-posti aadressile kinnituse sellise keeldumise kättesaamise kohta.

8.4 Tarbija peab kauba Müüjale SOLAR MASTERi laos üle andma hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui Tarbija on Kauba lähetanud (andnud selle üle kättetoimetamise või postiteenuse osutajale) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

8.5 Tarbija, kes tühistab tehingu, kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud vastavalt kabinetieeskirjade punktile 19.

8.6 Vastavalt kabinetieeskirjadele ei saa tarbija taganemisõigust kasutada, kui:

8.6.1. Kaubad on valmistatud tarbija spetsifikatsioonide järgi või kaubad on selgelt isikupärastatud;

8.6.2. Kaubad on kergesti riknevad või aeguvad;

8.6.3.Tarbija on avanud kauba pakendi, mida ei saa tervislikel ja hügieenilistel põhjustel tagastada;

8.6.4. Kaup seguneb pärast tarnimist oma omaduste tõttu pöördumatult teiste kaupadega;

8.6.5. Tarbija on palunud Müüjal kohale tulla ja teha kiireloomulisi remondi- või hooldustöid. Kui Müüja osutab Tarbija juurde saabudes täiendavat teenust või tarnib muid kaupu kui remondi- või hooldustööde teostamiseks vajalikud varuosad, kehtib taganemisõigus nende täiendavate teenuste või kaupade suhtes;

8.7 Tarbija vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa kasutatakse muul eesmärgil kui kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kindlakstegemiseks.

9. KAUPADE VAHETAMINE JA/VÕI TAGASTAMINE

9.1 Kaupade vahetamine ja/või tagastamine toimub SOLAR MASTERi laos.

9.2 Tarbijale, kes on kauba tagastanud, tagastatakse kõik kauba eest makstud summad, kuid tarnekulu ei tagastata. Pärast kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja kauba hinna hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil Müüjat teavitati tarbija otsusest tehingust taganeda. Tagastamine toimub sama makseviisi abil, mida tarbija kasutas esialgse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti. Kui tarbija ei ole selgesõnaliselt nõustunud eespool nimetatud makseviisi kasutamisega, tagastatakse tehingu või selle osa summa alati samale kontole, millelt see oli hoiustatud.

9.2.1 Müüja võib tagasimakseid tagasi hoida, kuni kaup on tagasi saadud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagastatud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

9.3 Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, ei tohi olla kaotanud oma välimust (kahjustamata etiketid, kaitsekiled jne) ja ei tohi olla kasutatud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiikaardiga, kui need on tarnitud koos kaubaga) samas seisukorras, milles ostja selle ostis.

9.4 Kauba tagastamisel tuleb esitada vastava saatekirja, tšeki või kviitungi originaal.

9.5 Majandustegevusega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes ei kohaldata ministrite kabineti määrust nr 255 "Kauglepingute eeskirjad" ja neil puudub taganemisõigus.

9.6. Ostjatel - juriidilistel või füüsilistel isikutel, kes tegelevad majandustegevusega, on õigus tagastada Kaup Müüjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kauba üleandmise (kättesaamise) kuupäevast, kui see ei vasta Müüja poolt Kauba kohta antud teabele või kui ilmnevad varjatud puudused.

10. GARANTII JA MÜÜGIJÄRGNE ABI

10.1 Kui tarbija avastab 2 aasta jooksul alates kauba üleandmise (kättesaamise) kuupäevast kauba defekti, mis tuleneb kauba kasutamisest vastavalt kasutustingimustele ja otstarbele, milleks kaupa kasutatakse, on tarbijal õigus pöörduda müüja poole, et puudust hinnatakse ja parandatakse järgmiselt:

10.1.1 Klient peab täitma Müüja avalduse kauba kahjustamise kohta ja saatma selle koos kauba saatekirja, tšeki või kviitungi koopiaga SOLAR MASTERi kontaktandmetes märgitud e-posti või postiaadressile;

10.1.2. Pärast punktis 10.1.1 nimetatud teabe saamist võtab Müüja 7 (seitsme) tööpäeva jooksul ühendust Tarbijaga ja täpsustab Kauba kahjustusi, Müüja annab Kauba kohta kaugkonsultatsioone, vajadusel külastab Müüja Ostjat või Ostja toimetab kahjustatud Kauba SOLAR MASTERi lattu, et kontrollida Kauba kahjustusi;

10.1.3. pärast defektse Kauba kontrollimist ja vajaduse korral kontakteerumist Kauba tootjaga lepivad pooled kokku defektse Kauba kõrvaldamises - Kauba asendamine uue sama tüüpi Kaubaga, Kauba parandamine või Kauba eest makstud summa tagastamine Tarbijale.

10.2 SOLAR MASTERi veebipoes pakutavatele kaupadele kehtib tootja garantii, kui tootja seda pakub. Garantiiaeg ja muud tingimused on täpsustatud kauba kirjelduses või kaubaga kaasas olevates garantiidokumentides.

10.3 Ostjad võivad saada Müüja abi kauba defekti või kauba tootja garantii kõrvaldamiseks, kui kaupa on kasutatud vastavalt selle ettenähtud kasutamisele ja kauba defekt on põhjustatud kauba ettenähtud kasutamisest vastavalt kasutustingimustele, juhistele ja teabele garantiikaardil.

10.4 Ostja vastutab Kauba nõuetekohase kasutamise ja kasutamise eest ning kui pärast defektse Kauba kontrollimist selgub, et defektne Kaup on põhjustatud Kauba väärkasutamisest või muudest välistest asjaoludest, mis mõjutavad Kauba kvaliteeti, ei ole Ostjal õigust saada Müüja abi defekti kõrvaldamisel ja Müüjal ei ole õigust tootja garantiile.

11. VÄLJAKUTSE VÄLJAKUTSE

11.1 Pool, kes ei saa oma kohustusi täielikult või osaliselt täita pooltest sõltumatute vääramatu jõu tõttu, teatab sellest teisele poolele 5 (viie) tööpäeva jooksul ja tõendab teisele poolele, et vääramatu jõud on toimunud ja et on võetud kõik mõistlikud meetmed tehingu täitmiseks.

11.2 Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 (kolm) kuud, on kummalgi poolel õigus tehing ühepoolselt lõpetada, ilma et ta hüvitaks teisele poolele tekkinud kahju.

12. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1 Kõik küsimused, mis ei ole tingimustes sätestatud ja/või mida tehingu sõlmimise ajal ei ole arutatud, lahendavad pooled vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.

12.2 Kõik vaidlused ja erimeelsused Müüja ja Tarbija vahel seoses tehingu sooritamise ja/või täitmisega, samuti kõik küsimused, mis puudutavad tehingu olemasolu, kehtivust või lõpetamist ja/või kauba kvaliteeti või muid puudusi, lahendavad pooled vastavalt kabinetimäärustes ja/või tarbijaõiguste kaitse seaduses sätestatud menetlustele.

12.2.1 Tarbija, kes leiab, et Müüja on rikkunud tema õigusi või õigustatud huve seoses tehingu (kaugtarbijalepingu) täitmisega, peab esmalt võtma Müüjaga kirjalikult ühendust (kasutades käesolevate tingimuste preambulis toodud kontaktandmeid) ja esitama oma nõuded.

12.2.2. Tarbijal on õigus kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust: ptac.gov.lv/en/content/stridu-risinasanas-protsess, ptac.gov.lv/en/content/ārpustiesas-pateretaju-risinataju-datubaze.

12.2.3 Tarbijal on õigus esitada kaebus ka veebipõhise vaidluste lahendamise teenuse kaudu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

12.2.4. Kui tarbija ei ole Müüja otsusega nõus, võib ta pöörduda Tarbijakaitse Keskuse poole vastavalt tarbija õiguste kaitse seadusega kehtestatud menetlusele.

12.3 Kõik Müüja ja Ostja-juriidilise isiku vahelised vaidlused ja erimeelsused seoses Tehingu sooritamise ja/või teostamisega, samuti kõik küsimused, mis puudutavad Tehingu olemasolu, kehtivust või lõpetamist ja/või Kauba kvaliteeti või muid puudusi, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda oma erimeelsusi läbirääkimiste teel lahendada, esitatakse asjaomane vaidlus Läti Vabariigi kohtusse vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja määrustele.

12.4 Lahkarvamuste korral kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtivaid tingimusi.

12.5 Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud tingimused täies ulatuses jõusse.

13. ISIKUANDMETE KAITSE

13.1 SOLAR MASTER veebipood säilitab ainult Kliendi poolt registreerimisel esitatud isikuandmeid.

13.2 Pooled kohustuvad töötlema tehingu teostamise käigus kogutud isikuandmeid ainult tehingu eesmärgil. Isikuandmete töötlemisel järgivad pooled Läti Vabariigi õigusaktide nõudeid. Isikuandmete töötlemisel ei ole pooltel õigust edastada selliseid andmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

13.3 Müüja privaatsuspoliitika on Ostjale kättesaadav aadressil https://www.solarmaster.lv/privatuma-politika/.

14. LÕPPSÄTTED

14.1 Tehingu sõlmimisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Tingimustega ja nõustub nendega.

14.2 Müüja jätab endale õiguse ühepoolselt:

14.2.1. muuta Tingimusi ilma Ostjat sellest eraldi teavitamata. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtivaid tingimusi;

14.2.2. lõpetada tehing ja keelduda edasisest koostööst/täiendavatest tehingutest ja/või tellimustest, kui Ostja ei täida neid tingimusi.

14.3 Müüja ei vastuta kahju eest, mida Ostja võib käesolevate tingimuste rikkumise tõttu kanda.

14.4 Kõik teated, kirjad ja muud dokumendid saadetakse üksteisele tähitud postiga lepinguosaliste poolt esitatud aadressidele ja loetakse edastatuks 7. päeval pärast postitamist või elektroonilise allkirjaga lepinguosaliste poolt esitatud e-posti aadressidele ja loetakse edastatuks 2. tööpäeval pärast postitamist. Kui üks lepinguosaline muudab oma aadressi, muid andmeid või esindajaid, teatab ta sellest teisele lepinguosalisele 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

14.5 SOLAR MASTERi veebipoes olevad kaubapildid on ainult illustratiivsed. Müüja ei saa garanteerida, et Ostja seadme ekraanil kajastuvad Kauba värvid täpselt. Ostja mõistab, et Kaubad võivad oluliselt erineda nende piltidest.

[1] Vastavalt käibemaksuseaduse artikli 1 lõikele 12 on kauba võõrandamine tehing, mis seisneb eseme omandiõiguse üleandmises teisele isikule selle eseme käsutamise eesmärgil [...]; vastavalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 14 lõikele 1 on kauba võõrandamine materiaalse vara käsutamise õiguse üleandmine omanikuna.

[2] Vastavalt Läti Vabariigi käibemaksuseadusele.

[3] Vastavalt Läti Vabariigi käibemaksuseadusele.
Päikesepaneelid

Kontakt

  • Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Väikemõisa-3, 76107
  • Registreerimisnumber 16746799
© 2024 KH Energy - Kõik õigused kaitstud
Arendatud quo build

Otsi toodet

GDPR küpsiste nõusolek koos tõelise küpsiste bänneriga